ITEM METADATA RECORD
Title: Kwaliteit in arbeidsbemiddeling: een driehoeksrelatie?. Een onderzoek naar de organisatie van een kwaliteitsbeleid in de uitzend- en de wervings- en selectiesector
Authors: Andriessen, Maarten
Wouters, Martine
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA/Centrum voor Organisatie- en Personeelspsychologie K.U.Leuven
Abstract: De driehoeksrelatie ‘werkzoekende – bedrijf – bureau’ maakt de kern uit van het uitzend- en het wervings- en selectiegebeuren. De vraag is echter hoe deze relaties optimaal op elkaar kunnen afgestemd en in evenwicht gebracht worden. Aandacht voor kwaliteit en kwaliteitsverbetering, speelt hierin een belangrijke rol. Hoe percipiëren de verscheidene partijen ‘kwaliteit’? Welke acties willen zij ondernomen zien? En vooral, wie dient die acties te ondernemen? Op basis van bevragingen van verscheidene partijen werd in dit onderzoeksrapport getracht om deze vragen te beantwoorden. Op die manier werden voor de sector van de uitzend- en de wervings- en selectiebureaus bepaalde beleidslijnen uitgetekend die een opstap kunnen vormen voor een verdere organisatie van een kwaliteitsbeleid.
ISBN: 90-5550-290-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Occupational & Organisational Psychology and Professional Learning - miscellaneous
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.