ITEM METADATA RECORD
Title: De weg naar evenredige arbeidsdeelname via diversiteitsplannen op organisatieniveau. Onderzoek naar de (duurzame) effecten van positieve-actieplannen allochtonen en diversiteitsplannen
Authors: Lamberts, Miet
Pauwels, Fernando
Schryvers, Ellen
Van de maele, Marjan
Issue Date: 2005
Publisher: HIVA
Abstract: De Vlaamse overheid heeft zich tot doel gesteld om evenredige participatie van alle bevolkingsgroepen op de arbeidsmarkt te realiseren en zo ‘een actieve welvaartsstaat te worden die alle burgers ongeacht hun afkomst of aanleg laat participeren aan de samenleving door duurzame werkgelegenheid’. Cijfers en de resultaten uit heel wat onderzoeken en periodieke rapporteringen rond de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen (zoals allochtonen, arbeidsgehandicapten, ouderen, ...) tonen echter onomstotelijk de lange weg die op dat gebied nog moet worden afgelegd in Vlaanderen.<br><br> Sinds het VESOC-akkoord van september 1998 wordt deze notie van streven naar een evenredige arbeidsparticipatie voor allochtonen door alle sociale partners onderschreven. Als centraal instrument om dit te bewerkstelligen, wordt geopteerd voor vrijwillige actieplannen op bedrijfsniveau waarbij organisaties (ook beperkt financieel) aangespoord worden om onder begeleiding van een projectontwikkelaar een positieve-actieplan op te stellen en te implementeren.<br><br> Sindsdien werden heel wat extra middelen voor begeleiding uitgetrokken en werd het ‘evenredige arbeidsdeelname’-concept naar andere groepen (zoals arbeidsgehandicapten, ouderen, ...) verruimd. Hierdoor wordt sinds 2002 niet langer over positieve-actieplannen voor allochtonen, maar over diversiteitsplannen gesproken.<br><br> De terechte vraag blijkt te bestaan bij heel wat betrokken actoren, welke effecten deze maatregelen in de praktijk hebben gehad (en hebben), met het oog op de verdere ontwikkeling van dit beleid. Het onderzoek dat hier wordt voorgesteld, wil op deze vragen een antwoord bieden.
ISBN: 90-5550-402-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Work and Organisation
Centre for Sociological Research

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.