ITEM METADATA RECORD
Title: Kunst en kunde. Aanzet tot een monitoringinstrument voor de artistieke sector
Authors: Loose, Maxime
Lamberts, Miet
Issue Date: 2006
Publisher: HIVA
Abstract: Een belangrijke taak van Kunstenloket vzw bestaat uit gegevens te verzamelen en te analyseren inzake tewerkstelling, werkgelegenheid, opleiding en vorming over de artistieke sector, om op basis daarvan beleidsadvies te formuleren. Kunstenloket vzw vroeg het HIVA om na te gaan wat de mogelijkheden zijn om een gefundeerde gegevensverzameling over de artistieke sector te realiseren. Dit rapport is het antwoord op de gestelde vraag.<br><br> Met dit rapport verwezenlijken we twee doelstellingen. Ten eerste geven we een aanzet tot een opvolgingsinstrument voor de artistieke sector. We overlopen daartoe uitgebreid de verschillende informatiebronnen die ons meer over de artistieke sector kunnen vertellen. We geven daarbij een zo helder en volledig mogelijk beeld van deze bronnen. In ons besluit vatten we samen hoe, gegeven de huidige stand van zaken, een opvolgingsinstrument tot stand kan komen. <br><br> Ten tweede beschrijven we de stand van zaken betreffende de Vlaamse artistieke arbeidsmarkt. We behandelen daarbij thema’s zoals het sociaal statuut voor de kunstenaar, de kwaliteit van de arbeid, opleiding en vorming, …We baseren ons daarbij op gevoerde gesprekken met verschillende actoren uit de artistieke sector en de beschikbare literatuur. <br><br> Het rapport biedt de lezer die geïnteresseerd is in de artistieke sector een helder zicht op de beschikbare gegevens over de sector en daarnaast een beter inzicht in de artistieke arbeidsmarkt.
ISBN: 90-5550-416-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Research Group Work and Organisation

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.