ITEM METADATA RECORD
Title: De kost van niet-belasten
Authors: Pacolet, Jozef
Van De Putte, Ilse
Issue Date: 2000
Publisher: HIVA
Abstract: In opdracht van het Algemeen Christelijk Vakverbond verrichtte het Hoger instituut voor de arbeid onderzoek naar de kost van het amper of niet belasten van vermogensinkomen en welke mogelijkheden er zijn om dit wel te doen. Steeds opnieuw worden voorstellen geformuleerd omtrent het invoeren van een vermogensbelasting of het verhogen van de belastingen op kapitaalinkomsten in het licht van een betere verdeling van de fiscale druk op arbeidsinkomen versus kapitaalinkomen. Het toenemend belang van kapitaalinkomsten in het nationaal inkomen zou dit bijna tot een evidentie moeten maken. De praktijk is anders. Deze wordt overigens gekenmerkt door een ‘stop-go’ karakter. Er waren in België eerst stappen in de richting van een verhoogde (maar bevrijdende) roerende voorheffing, daarna is deze roerende voorheffing verminderd of de facto volledig afgeschaft (het toenemend succes van de beleggingsfondsen). Toch realiseert men zich meer en meer dat, mede om de factor arbeid te ontlasten, liefst op Europees of zelfs mondiaal vlak, werk wordt gemaakt van een gecoördineerde belasting van het kapitaalinkomen. De jongste jaren is het debat daarover in Europa in een stroomversnelling terecht gekomen, zowel op initiatief van de lidstaten als van de Europese Commissie. Ook in het kader van de OESO werd dit thema herhaaldelijk bestudeerd. Het onderzoek van het HIVA maakt een inventaris op van de fiscale behandeling van diverse vormen van kapitaalinkomen in de jongste decennia in België. Zij confronteert informatie over de belastbare basis met de werkelijk geïnde belastingen en vergelijkt dit met de situatie in het buitenland. Tegenover de ‘last van de belasting’ wordt een ‘kost van het niet-belasten’ gesteld. Zowel op Europees vlak als in OESO-verband blijkt dat sommige landen verder gaan in de belasting van kapitaalinkomsten en vermogen. Hoe situeert België zich daarin, en waarom? Tot slot worden een aantal beleidskeuzes geformuleerd.
ISBN: 90-5550-229-4
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.