ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale fraude in België. Controle- en bestrijdingsmechanismen en omvang
Authors: Pacolet, Jozef
Marchal, An
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA
Abstract: Tijdens het 22ste Vlaams Wetenschappelijk Economisch Congres (oktober 1995) werd reeds gesteld dat sociale fraude een fenomeen is dat in België, in tegenstelling tot in een land als Nederland, amper bestudeerd en gedocumenteerd is, en blijkbaar ook niet het voorwerp uitmaakt van veel controverse. Daartegenover wijzen diverse ramingen over de omvang van sociale en fiscale fraude op een zeer grote dimensie ervan. Daarom ging het Hoger Instituut voor de Arbeid in het kader van een multidisciplinair onderzoeksproject van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek over ‘Sociale fraude: verschijningsvormen, omvang, motieven en bestrijdingsvormen’ op zoek naar de beschikbare evidentie bij de sociale inspectiediensten en administraties zelf. In welke mate registreren zij de aard en omvang van de inbreuken en fraude en welk beleid van controle en beteugeling wordt gevoerd? Op basis van gepubliceerde documenten en verslagen, en tal van gesprekken met diverse instanties in deze administraties wordt een beeld geschetst van deze controle- en sanctiesystemen, de activiteiten van de inspecties en hun zicht op een fenomeen dat uiteindelijk liever verborgen blijft. Ook de problemen waarmee deze inspecties in de praktijk te kampen hebben, komen aan bod. Zo blijkt dat ondanks beperkte controlemiddelen, de controlekans aanzienlijk is. De geconstateerde en gesanctioneerde fraude, nochtans maar een fractie van wat macro-economisch wordt geschat, is eveneens beduidend. Tevens worden een aantal pistes duidelijk waarlangs een efficiënt controlesysteem verder kan evolueren. Zoals typisch voor onderzoek naar fraude (en fraudebestrijding) is hiermee waarschijnlijk maar een topje van de ijsberg gereveleerd, maar dan wel een topje dat tal van nieuwe vragen oproept, en waaruit ook beleidsconclusies kunnen geformuleerd worden. Een daarvan is alvast dat de strijd tegen fraude essentieel is om ‘het schip van staat’ waartoe wij de sociale zekerheid rekenen een veilige koers te laten varen.
ISBN: 90-5550-278-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
sociale fraude 01.pdf1 Published 7639KbAdobe PDFView/Open
sociale fraude 02.pdf2 Published 7084KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.