ITEM METADATA RECORD
Title: Zwartwerk en fraude: een bedreiging voor de verzorgingsstaat in België en Europa / Travail au noir et fraude: une menace pour l’Etat- providence en Belgique et en Europe
Editors: Pacolet, Jozef
Marchal, An
Issue Date: 2003
Publisher: Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid / La Revue Belge de Sécurité Sociale
Abstract: In april 2003 organiseerde het HIVA in Brussel een tweedaags Belgisch en Europees colloquium over zwartwerk en sociale fraude. Belgische en buitenlandse sprekers leverden een bijdrage over de afbakening en de omvang van het zwartwerk, de meetbaarheid en beleid ter bestrijding ervan. Het uitgangspunt van het colloquium was de vaststelling dat het zwartwerk in al haar gedaanten de verzorgingsstaat ondermijnt. In een Belgisch gedeelte werd een HIVA-studie geactualiseerd en samengevat, en zetten de sociale partners hun visie uiteen over het Belgisch beleid met betrekking tot de strijd tegen de sociale fraude. In het internationaal luik ging veel aandacht naar de wijze waarop de omvang van het zwartwerk tot nog toe wordt geschat. Nationale rekenaars werden met macro-economische studies geconfronteerd. Ook wordt dieper ingegaan op het probleem van de huishoudelijke arbeid in Europa en werd de specifieke situatie van het zwartwerk in Griekenland, Italië en het voormalig Oostblok belicht. Tenslotte kwam het Europees beleid ter bestrijding van zwartwerk aan bod.<br><br> De referaten van de deelnemende sprekers werden gepubliceerd in <a href="http://www.socialezekerheid.fgov.be/bib/frames/nl/Nr-3-2003-NED.pdf">nummer 3/2003</a> van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.