ITEM METADATA RECORD
Title: De tewerkstelling in de quartaire sector in België
Authors: Pacolet, Jozef
Gos, m.m.v. Erik
Van De Putte, Ilse
Van Damme, Benediekt
Tilleman, Beatrijs
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA
Abstract: Dit rapport schetst de evolutie van de werkgelegenheid in de quartaire sector in België en de gewesten van respectievelijk 1973 en 1982 tot nu. Het is een aanvulling bij de meer gedetailleerde opstelling van satellietrekeningen voor de gezondheidssector in België en voor de welzijnssector, de socioculturele sector en het onderwijs in Vlaanderen door het Hoger Instituut voor de Arbeid (HIVA). Het rapport kadert in het non-profit project in opdracht van de Koning Boudewijnstichting en de Confederatie van de Social Profit Ondernemingen en de Belgische Overheden. Medefinanciering was tevens voorhanden vanuit de Christelijke Centrale van de Openbare Diensten. In het basisrapport voor de satellietrekeningen beperkte de opdracht zicht tot vier deelsectoren (onderwijs en de zogenaamde quasi-collectieve goederen) en tot het jaar 1997. Dit rapport herneemt de door het HIVA regelmatig gehanteerde afbakening van de quartaire sector en brengt daarmee niet alleen ook de overige non-profitsectoren (zuiver collectieve goederen) in beeld maar laat vooral toe de evolutie te schetsen over de voorbije kwarteeuw. De quartaire sector evolueerde in de periode 1973–1999 van 23 tot 36% van de gesalarieerde tewerkstelling. In de gezondheidssector was er daarenboven in de jongste periode nog een sterkere expansie van de zelfstandige arbeid. Wanneer gezondheid, welzijn en cultuur nog gelijke tred hielden in de jaren zeventig werden in de jaren tachtig de welzijnssectoren de meest expansieve sectoren (in relatieve termen), gevolgd door cultuur en in de derde plaats gezondheid. De zuiver collectieve goederen kenden de laatste jaren opnieuw een uitbreiding van de reguliere tewerkstelling en onderwijs tenslotte stagneerde bijna volledig in de jaren tachtig, maar kende in de jaren zeventig en jaren negentig nog een, weliswaar beperkte, expansie. Corrigerend voor de toenemende graad van deeltijds werken in de totale economie komt dit rapport tot de onthutsende vaststelling dat de werkgelegenheid in voltijdsequivalenten in de periode 1973–1999 amper is toegenomen (2 % over de gehele periode), maar dat dit op zich schrale resultaat van amper een behoud van de werkvolume volledig op het conto komt van de quartaire sector die een expansie kende van ongeveer 60%. Dit was juist voldoende om de desastreuze inkrimping met 15% van het werkvolume in de marksector te compenseren. Het illustreert de fragiliteit van het sectorale weefsel van onze economie en de enorme uitdaging van jobcreatie waarvoor de economie stond in diezelfde periode omwille van het toegenomen arbeidsaanbod. Het is de non-profit sector, de niet-markt sector, de quartaire sector, in wezen de verzorgingsstaat in verdere uitbouw, die uiteindelijk heeft moeten zorgen voor het behoud van de totale werkgelegenheid.
ISBN: 90-5550-318-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.