ITEM METADATA RECORD
Title: Sociale kosten-batenanalyse van alcoholgebruik en -misbruik in België. Synthese
Authors: Degreef, Tom
Pacolet, Jozef
Bouten, Ria
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA
Abstract: n opdracht van de Arnoldus Groep van de Belgische Brouwers voerde het Hoger Instituut voor de Arbeid (Katholieke Universiteit van Leuven) een onderzoek uit naar de sociale kosten en baten van alcoholgebruik en –misbruik. Het onderzoek bevat een objectieve en zo volledig mogelijke inventaris en becijfering van zowel de private als sociale kosten en baten voor alle betrokken partijen. Door zijn minutieuze documentatie van de gangbare analysemethoden, het bruikbare bronnenmateriaal, de gebruikte hypothesen en gemaakte berekeningen en de uiteindelijk weerhouden resultaten en alternatieven, bevat dit rapport een schat aan informatie voor diegenen die zelf hierover verder wensen na te denken. Informatie over alcoholgebruik en misbruik zelf, over gezondheidseconomische aspecten, positieve en negatieve gezondheidseffecten, fiscale en parafiscale kosten en baten, de waarde van een mensenleven en de relatie met het aantal verkeersslachtoffers omwille van rijden onder invloed, impact op het werk, enz. zijn hier opgenomen. Hopelijk wordt dit studiemateriaal voor al diegenen die hierover het maatschappelijk debat moeten voeren een nuttig referentiepunt. Deze thematiek is immers het terrein van vele disciplines, expertises en instanties. De lezer zal opmerken dat wij voor deze talloze instanties nog veel ruimte overlaten om zelf hun inzichten en expertise in te brengen. Wij ‘beperken’ ons tot een vertaling in economische termen en finaal zelfs geldtermen, die slechts complementair is met de elders bestaande expertise. Wij hopen met dit rapport op een vruchtbare dialoog. Waarbij wij zelf hier misschien veel woorden, cijfers en grafieken nodig hebben gehad om finaal ook te zeggen: ‘Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand’.
ISBN: 90-5550-351-7
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.