ITEM METADATA RECORD
Title: Op weg naar een nieuw Vlaams sociaal huurstelsel. Samenvatting
Authors: Winters, Sien
Elsinga, Marja
Haffner, Marietta
Heylen, Kristof
Tratsaert, Katrien
Van Daelen, Gelske
Van Damme, Benediekt
Issue Date: 2007
Publisher: Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed
Abstract: Einde 2004 kende de Vlaamse overheid aan het Kenniscentrum voor Duurzaam Woonbeleid (inmiddels overgegaan in het Steunpunt Ruimte en Wonen) de opdracht toe een onderzoek uit te voeren over de verhuring en financiering van de sociale woningen in Vlaanderen. De aanleiding tot het onderzoek was het voornemen van de Vlaamse regering om het ‘Sociaal Huurbesluit’ te herzien. In het bijzonder werd van het onderzoek verwacht dat er aanbevelingen werden geformuleerd voor: - de afbakening van de doelgroep van de sociale huisvesting; - het systeem van toewijzing van sociale huurwoningen; - de formule voor de huurprijsberekening; - de verdeling van de kosten tussen huurder, verhuurder en overheid.<br><br>De onderzoekers stelden zich tot doel principes te formuleren waarop men zich kan baseren bij beslissingen op elk van deze punten, te verduidelijken welke onderliggende keuzes aan de basis liggen van alternatieve oplossingen en aan te geven wat de implicaties zijn van de mogelijke beslissingen. Ze maakten hiertoe gebruik van de internationale onderzoeksliteratuur en van theoretische referentiekaders, waar mogelijk of nodig aangevuld met de relevante empirische gegevens. Om het blikveld nog verder te verruimen werd de Vlaamse sociale huisvesting gesitueerd binnen een internationale context. Voor een aantal landen die interessant waren als vergelijkingspunt, werd het systeem van sociale huisvesting beschreven.<br><br>Tijdens het onderzoeksproces was er een permanente confrontatie tussen inzichten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines (economie, psychologie, sociologie, volkshuisvesting). De onderzoekers werden daarbij gedwongen telkens opnieuw uitgangspunten en argumenten te expliciteren, kritisch in vraag te stellen en zonodig bij te sturen. Op het einde van het onderzoek heeft deze kritische discussie geleid tot het formuleren van mogelijke toekomstscenario’s voor de Vlaamse sociale huisvesting.
Description: No issn/isbn
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.