ITEM METADATA RECORD
Title: Tweede platformdag Wonen van Ouderen in Brussel. Zoektocht naar opportuniteiten in een institutioneel complexe omgeving. Verslagboek. Vlekho, Brussel, 15 mei 2001
Editors: Pacolet, Jozef
Issue Date: 2002
Publisher: HIVA
Abstract: Op 6 mei 1999 organiseerde het Platform Wonen van Ouderen in opdracht van de Vlaamse Minister voor Brusselse Aangelegenheden een 1ste Platformdag over Wonen van Ouderen in Brussel. De toenmalige Vlaamse Minister voor Brusselse Aangelegenheden Brigitte Grouwels wenste met haar steun aan deze studiedag haar beleid verder te inspireren, in dialoog met de organisaties in Brussel. De studiedag resulteerde in een eerste bundeling van wetenschappelijke analyses, getuigenissen van lokale initiatieven, een ruime opkomst en een lijst van personen die hun schouders wensten te zetten onder een verdere aanpak van deze problematiek. De werkgroep ‘Wonen van Ouderen in Brussel’ ging van start. Twee jaar later wenste deze groep de lijn van de eerste studiedag, met name het contact met de initiatieven van het Platform in Vlaanderen en de aandacht van de Vlaamse Gemeenschap voor Brussel, door te trekken. Dit resulteerde in een tweede studiedag op 15 mei 2001 in opdracht van de huidige Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, Bert Anciaux. Deze tweede studiedag wenst aan te tonen dat Brussel een ontmoetingsplaats is waar veel beleidsniveaus verantwoordelijkheid delen voor diverse aspecten van wonen en welzijn. Wij definiëren dit institutioneel kluwen als ‘een opportuniteit zonder vergelijke’. Velen die zich geroepen voelen om initiatieven te nemen moeten dit kunnen. In het verslagboek van de 2de platformdag kan u lezen dat deze mogelijkheden er zijn en ook moeten gegrepen worden. Een tweetalige hoofdstad - een grootstad met veel culturen, een jeugdige dynamiek en vooruitgangsoptimisme, maar ook met het risico vergeten te worden en te vereenzamen - mag niet ten prooi vallen aan verdere dualisering, maar moet op zoek gaan naar harmonie, diversiteit en integratie door iedereen mee te nemen in deze vooruitgangsdynamiek. Dit geldt ook voor de ouderen in de grootstad. Getuigenissen uit de praktijk brengen de risicofactoren aan van onvoldoende kwaliteit voor het wonen van ouderen of van het dysfunctioneren van het beleid, van overheden of private initiatieven. Andere getuigenissen tonen aan dat er ook tal van goede voorbeelden zijn. Met dit verslagboek hopen wij dat lessen uit falen en wellukken inspirerend zullen werken. Ook aan een panel van beleidsverantwoordelijken werden deze uitdagingen voorgelegd. Hun antwoord is ook te vinden in dit verslagboek. Het vormt het uitgangspunt voor verdere verwijzing.
ISBN: 90-5550-312-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABe
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.