ITEM METADATA RECORD
Title: Het personeel in de bejaardensector: arbeidsorganisatie, werkbelasting, loon- en arbeidsvoorwaarden
Authors: De Prins, Peggy
Lanoye, Hilde
Hedebouw, Georges
Henderickx, Erik
Issue Date: 1995
Publisher: HIVA/Vakgroep Sociologie-RUCA
Abstract: De sector van de bejaardenvoorzieningen heeft op relatief korte tijd een antwoord moeten vinden op nieuwe uitdagingen. Er was de expansieve toename van de zorgvraag, de verschuiving van het zorgprofiel naar zwaardere categorieën, het toenemend belang van de dementieproblematiek. Parallel met algemene maatschappelijke ontwikkelingen werd de sector geconfronteerd met hogere kwaliteitseisen van de cliënteel, eisen van het personeel i.v.m. billijke arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, eisen vanuit de organisaties zelf i.v.m. efficiënt en effectief beheer. De aanpas-sing van de sector moest binnen strikte budgettaire grenzen gerea-liseerd worden. In opdracht van de Vlaamse minister Wivina Demeester werd beleidsvoorbereidend onderzoek uitgevoerd door een samenwerkingsverband tussen het Hoger Instituut voor de Arbeid van de KU Leuven en de Vakgroep Sociologie van de Universiteit Antwerpen (RUCA), teneinde meer inzicht te verwerven in de diverse knelpunten van de brede arbeidsorganisatie. Het onderzoek biedt inzicht in vraagstukken zoals het gevoerde personeelsmanagement (voorziening, vorming, ...), de werkbelasting, de arbeidsorganisatie en taakinhoud, loon- en arbeidsvoorwaarden, de omkadering, etc. De uitgebreide bevraging gebeurde zowel op organisatieniveau (directies) als bij het personeel (verplegend, verzorgend personeel en help(st)ers).
ISBN: 90-5550-077-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Het personeel in de bejaardensector_DePrins_1995.pdf Published 29619KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.