ITEM METADATA RECORD
Title: Doelgroepbetrokkenheid in OCMW-hulpverlening. Vraaggestuurd cliëntoverleg en ervaringsdeskundigen in de armoede in OCMW Genk
Authors: Vandenbempt, Katrien
Demeyer, Barbara
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA
Abstract: Het versterken van de betrokkenheid en participatie van cliënten binnen de hulpverlening van het Genkse OCMW staat centraal in dit onderzoek. Deze algemene doelstelling werd in de praktijk uitgewerkt doorheen twee onderzoeksluiken: enerzijds de verdere optimalisering van het cliëntoverleg, anderzijds de introductie van een nieuwe methodiek binnen de armoedebestrijding, nl. de inschakeling van ervaringsdeskundigen in de armoede.<br><br> Het eerste onderzoeksluik 'van PAO (Permanent Armoede Overleg) tot vraaggestuurd cliëntoverleg' bouwt verder op de ontwikkeling van de maatzorgmethodiek binnen het Genkse OCMW en de daaropvolgende onderzoeken rond casemanagement en cliëntoverleg. Op basis daarvan werd het PAO voor de uitdaging gesteld zich verder te ontwikkelen tot een vraaggestuurd cliëntoverleg: een cliëntoverleg dat niet alleen een oplossing biedt voor de 'gebreken van het (welzijns)systeem' (o.a. ontoegankelijkheid, versnippering, fragmentering en onoverzichtelijkheid) maar ook mogelijkheden inhoudt om vraaggestuurd te werken. In dit onderzoek stond de implementatie van deze uitgangspunten binnen het Genkse cliëntoverleg op de agenda. Via allerlei kwaliteitsacties, uitgewerkt en opgevolgd door een kwaliteitskring, maakt het Genkse OCMW werk van deze uitdaging.<br><br> Het tweede onderzoeksluik 'als OCMW­maatschappelijk werk(st)er samenwerken met een ervaringsdeskundige in de armoede' vertrok vanuit de vraag welke voorbereiding en ondersteuning de medewerkers van het Genkse OCMW nodig hebben om optimaal te kunnen samenwerken met een ervaringsdeskundige in de armoede. Dit luik startte met een brede bevraging van de medewerkers van de sociale dienst over hun verwachtingen en vragen t.a.v. deze methodiek. Op basis daarvan werd vervolgens een vormingsprogramma 'op maat' uitgewerkt. Aansluitend daarbij liep een cursist­ervaringsdeskundige in de armoede stage binnen de sociale dienst van het Genkse OCMW.<br><br> Dit rapport brengt verslag uit van al deze activiteiten en kadert tegelijkertijd beide onderzoeksluiken binnen de algemene noemer van dit onderzoek: het versterken van de doelgroepbetrokkenheid.
ISBN: 90-5550-254-5
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.