ITEM METADATA RECORD
Title: Gebruikersbijdrage voor de poetsdiensten
Authors: Misplon, Sarah
Hedebouw, Georges
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA
Abstract: In dit rapport brengen we verslag uit van een zoektocht naar een uniforme gebruikersbijdrage voor de poetsdiensten in Vlaanderen. Momenteel zijn de poetsdiensten vrij om een eigen bijdrageregeling voor hun gebruikers op te stellen. Dit leidt tot een situatie waarbij een zelfde persoon afhankelijk van de poetsdienst waarop hij beroep doet een verschillende bijdrage moet betalen. De overheid stuurt aan op een uniforme regeling voor alle diensten. Deze zal ongetwijfeld de transparantie en gebruiksvriendelijkheid voor de cliënt ten goede komen. <br><br> Op basis van de theorie omtrent bijdrageregelingen, de systemen in de andere Europese landen en een empirische beschrijving van de situatie in Vlaanderen, formuleren we voorstellen voor een uniforme regeling. Deze voorstellen kwamen er met behulp van aanbevelingen van een stuurgroep. Het eindrapport biedt in zekere mate een reflectie van de gevoerde discussie in deze stuurgroep.
ISBN: 90-5550-360-6
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Social and Economic Policy and Social Integration

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.