ITEM METADATA RECORD
Title: Behoefteonderzoek naar een kinderdagverblijf in Grimbergen
Authors: Misplon, Sarah
Hedebouw, Georges
Issue Date: 2003
Publisher: HIVA
Abstract: In dit rapport onderzochten we in opdracht van het OCMW van Grimbergen of er in de gemeente nood is aan een kinderdagverblijf voor kindjes tussen 0 en 3 jaar. Pertinente vragen daarbij zijn: Welke zijn de knelpunten in de huidige oplossingen? Hoe staan de inwoners tegenover een aanbod door de gemeente op het vlak van kinderopvang en aan welke voorwaarden moet dit kinderdagverblijf voldoen? Wanneer zou men gebruik maken van het kinderdagverblijf? Hiervoor werd het huidig aanbod aan kinderopvang in Grimbergen en de omringende gemeentes onder de loep genomen. Daarnaast werd via een schriftelijke enquête bij 400 jonge ouders uit de gemeente gepeild naar hun interesse voor een dergelijk initiatief. Op basis van dit behoefteonderzoek concludeerden we dat er in Grimbergen zeker vraag is naar een kinderdagverblijf. <br><br> In het tweede luik van het onderzoek schatten we de benodigde capaciteit van dit kinderdagverblijf en bekijken we de financiële haalbaarheid ervan. Voor dit laatste werd een berekening gemaakt van de kostprijs bij opstart van het kinderdagverblijf en de jaarlijkse inbreng die nodig is vanuit het OCMW/de gemeente ervan uitgaand dat het kinderdagverblijf geen subsidies ontvangt van Kind en Gezin.
ISBN: 90-5550-359-2
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Welfare State and Housing

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.