ITEM METADATA RECORD
Title: Duurzame mobiliteit voor een duurzame arbeidsmarkt
Authors: Sepelie, Rita
Van Hoof, Krista
Bruyninckx, Hans
Verbruggen, Hans
Issue Date: 2001
Publisher: HIVA/Langzaam Verkeer
Abstract: Er gaat haast geen dag voorbij zonder dat de toenemende verkeersdrukte op één of andere manier in verband wordt gebracht met eventuele economische gevolgen van deze evolutie. We merken ook dat daar in toenemende mate verwijzingen naar de arbeidsmarkt bij horen. Nochtans is het verband tussen mobiliteit en arbeidsmarkt weinig beschreven en nog minder empirisch onderzocht. Essentieel voor dit onderzoek is het begrip duurzaamheid. Hierbij onderscheiden we vijf aspecten in de combinatie arbeids- en mobiliteitsmarkt: bereikbaarheid, sociale rechtvaardigheid, veiligheid, milieu en leefbaarheid. Wij concentreren ons hier voornamelijk op de aspecten bereikbaarheid en sociale rechtvaardigheid. In dit verkennende onderzoek wordt enerzijds literatuur geanalyseerd en anderzijds een aanzet gegeven voor het ontwikkelen van een empirisch instrument. Bij het empirische gedeelte wordt een overzicht gegeven van bestaande databanken en hun relevantie en mogelijkheden voor dit onderzoeksthema. Daarnaast wordt een nieuwe databank gecreëerd met mobiliteits- en arbeidsmarktgegevens op gemeentelijk niveau. Op basis van deze nieuwe databank worden typologieën qua ontsluiting en arbeidsmarkt ontwikkeld voor de Vlaamse gemeenten en het Brussels hoofdstedelijk gewest. Aan de hand van deze typologieën wordt de relatie tussen arbeidsmarkt en mobiliteitsmarkt verder onderzocht. Daarna volgt de rapportering van uitgebreide bevragingen bij relevante actoren in Vlaanderen en Nederland. Ten slotte worden de belangrijkste bevindingen voor verder onderzoek en voor het beleid op een rijtje gezet.
ISBN: 90-5550-275-8
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:HIVA - Research Institute for Work and Society
Leuven International and European Studies (LINES)

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Duurzame mobiliteit voor een duurzame arbeidsmarkt_Sepelie 2001.pdf Published 37209KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.