ITEM METADATA RECORD
Title: Vlaams structureel overleg voor duurzame ontwikkeling. Eindrapport in het kader van het TWOL-onderzoeksproject ‘Vlaams structureel overleg voor duurzame ontwikkeling'
Authors: Bachus, Kris
Bruyninckx, Hans
Poesen-Vandeputte, Mayke
Issue Date: 2004
Publisher: HIVA
Abstract: Duurzame ontwikkeling wordt in België beschouwd als een federale materie. Toch zijn de meeste deelaspecten en -thema's van duurzame ontwikkeling, leefmilieu, mobiliteit, gezondheidszorg, armoede, onderwijs, economie en werkgelegenheid, ... gedeeltelijk of geheel de bevoegdheid van de gemeenschappen of de gewesten. Daarom wou ook de Vlaamse overheid een structureel overheidsoverleg rond duurzame ontwikkeling oprichten; daarnaast wou de Vlaamse overheid ook een institutioneel kader inzake duurzame ontwikkeling installeren.<br><br> Hiertoe gaf de afdeling Europa en Milieu van AMINAL (Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer) de opdracht tot deze studie, die een antwoord biedt op de volgende vragen. <ul> <li>Heeft Vlaanderen nood aan een eigen institutionele structuur met betrekking tot duurzame ontwikkeling? En zo ja, hoe kan deze er best uitzien?</li> <li>Heeft Vlaanderen nood aan een eigen juridisch (=decreet) en politiek (=minister) kader in verband met duurzame ontwikkeling? </li> <li>Heeft Vlaanderen nood aan een eigen strategie duurzame ontwikkeling? Zo ja, hoe kan deze tot stand komen en zich verhouden tot een eventuele nationale strategie?</li> <li>Hoe kan in Vlaanderen best de multistakeholderparticipatie met betrekking tot duurzame ontwikkeling worden georganiseerd?</li></ul> De studie geeft een concreet antwoord op deze vragen en formuleert ook een waaier van aanbevelingen voor de toekomst; zo wordt een mogelijk model van Vlaamse Strategie voor Duurzame Ontwikkeling voorgesteld.
Description: no ISBN
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development
Leuven International and European Studies (LINES)
HIVA - Research Institute for Work and Society

Files in This Item:
File Status SizeFormat
studie_vlaams_structureel_overleg_do.pdf Published 1004KbAdobe PDFView/Open

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.