ITEM METADATA RECORD
Title: Geen vuiltje aan de bodem?. Een evaluatie van effectiviteit en de neveneffecten van het Bodemsaneringsdecreet
Authors: Gysen, Joos
Bachus, Kris
Issue Date: 2006
Publisher: HIVA-K.U.Leuven/Steunpunt Milieubeleidswetenschappen
Abstract: In deze evaluatie wordt het hedendaagse bodembeleid onder de loep genomen, meer bepaald de effecten van het Bodemsaneringsdecreet. Enerzijds bestuderen en beoordelen we de effectiviteit van het decreet. Hierbij gaan we na of het decreet zijn beoogde effecten realiseert. Anderzijds brengen we de neveneffecten, dit zijn de onbedoelde effecten, in kaart en onderwerpen we ze aan een beoordeling. Tot slot voeren we een totale effectevaluatie uit van het Bodemsaneringsdecreet. Hierbij worden effectiviteit en neveneffecten tegen elkaar afgewogen. De methode die we voor deze evaluatie gebruiken is de modus narrandi.
Publication status: published
KU Leuven publication type: ER
Appears in Collections:Research Group Sustainable Development

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.