ITEM METADATA RECORD
Title: Beheersovereenkomsten voor lokale besturen: een praktische handleiding
Authors: Windey, Jeroen
Verhoest, Koen
Contributors: Bouckaert, Geert
Issue Date: 2008
Publisher: Politeia
Abstract: Eén van de belangrijkste motieven om over te gaan tot het verzelfstandigen van overheidstaken is een verhoogde flexibiliteit van de overheidsorganisatie. Hierdoor kan deze vlotter inspelen op opportuniteiten en veranderingen in haar omgeving. Dit kan de efficiëntie en klantgerichtheid verhogen, maar ook innovatie stimuleren in de werking van het agentschap.
Een van de moeilijkste vragen in de verzelfstandigingspraktijk is hoe die grotere autonomie verzoend kan worden met voldoende aansturing door het gemeentebestuur. Door het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 is het instrument ‘beheersovereenkomsten’ veralgemeend ingevoerd voor de sturingsrelatie tussen gemeenten en hun lokale verzelfstandigde agentschappen.Vele lokale besturen zijn echter onbekend met dit instrument. Dit boek wil bij het opstellen van die beheersovereenkomsten tussen lokale besturen en hun verzelfstandigde agentschappen een grote bron van inspiratie zijn, door het aanbieden van formats, voorbeeldbepalingen en praktijksuggesties. Het boek biedt een praktijkgericht antwoord op de volgende vragen: Waarom werken met beheersovereenkomsten? Welke positie neemt de beheersovereenkomst in t.o.v. bestaande planningsdocumenten? Wat moet/kan er allemaal in een beheersovereenkomst staan? Hoe kan een beheersovereenkomst gebruikt worden als sturingsinstrument? Met welke kritische succesfactoren moet men rekening houden bij het werken met beheersovereenkomsten?
Het boek biedt aldus een praktisch instrument aan lokale politieke en administratieve mandatarissen, leidinggevenden binnen de betrokken verzelfstandigde entiteiten (intern verzelfstandigde agentschappen, autonome gemeentebedrijven en privaatrechtelijke extern verzelfstandigde agentschappen) en andere betrokkenen, zoals budgethouders.
ISBN: 978-2-509-00065-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.