ITEM METADATA RECORD
Title: Internationale sturing in het beleid rond hoger onderwijs
Authors: Verhoeven, Jef ×
Kelchtermans, Geert
Michielsen, Kristien #
Issue Date: 2004
Conference: Studiedag 'De stuurbaarheid van het onderwijs' location:Leuven: K.U.Leuven date:16 September 2004
Abstract: Ofschoon onderwijsbeleid formeel nog in eerste ,instantie toekomt aan de nationale staten (of deelstaten) stellen we vast dat internationale organisaties de voorbije jaren steeds uitdrukkelijker een rol zijn gaan spelen in dit beleid. Vooral het hoger onderwijs mag zich "verheugen" in een groeiende belangstelling vanwege de internationale organisaties. In dit hoofdstuk buigen we ons over de vraag of en vooral op welke wijze die internationale organisaties een sturende rol spelen of trachten te spelen in het onderwijsbeleid. Daarbij beginnen we met een beknopte omschrijving van de macro-sociologische kenmerken die de huidige samenleving typeren en daarmee het decor vormen waartegen we de internationale invloeden op het onderwijs moeten begrijpen. Vervolgens gaan we exemplarisch in op de rol van de OESO en de EU en staan we uitvoeriger stil bij de invoering van de BAMA-structuur in Vlaanderen. Daarbij illustreren we telkens de beïnvloedings- en sturingsmechanismen. In het laatste deel onderzoeken we de eventuele gevolgen van deze ontwikkelingen voor de organisalle van het hoger onderwijs.
ISBN: 90 5867 406 1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AMa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
Teacher Training, Faculty of Psychology and Educational Sciences (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
InternationaliserenVerhoevenKelchtermansMichiels2004.pdf Published 3377KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.