ITEM METADATA RECORD
Title: Intima-mediadikte van de carotiden en atherosclerose: huidige inzichten
Authors: Naesens, M ×
Blockmans, Daniel Engelbert #
Issue Date: 2005
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:61 issue:10 pages:737-746
Abstract: Het meten van de dikte van het intima-mediacomplex van de carotiden door middel van een echografie is een relatief nieuwe techniek, die een rol kan spelen bij het inschatten van het cardiovasculair en het cerebrovasculair risico. Dit onderzoek is voldoende betrouwbaar en reproduceerbaar (in ervaren handen).
De intima-mediadikte (IMD) ("intima-media thickness", IMT) is geassocieerd met klassieke en nieuwe risicofactoren, en op zichzelf een onafhankelijke risicofactor voor coronair, cerebrovasculair en perifeer arterieel lijden. Het toevoegen van IMD-metingen aan de klassieke risicoscores voor atherosclerose biedt een substantiële verbetering van de voorspelbaarheid van deze scores, vooral bij mannen.
Verder zijn IMD-metingen nuttig voor het identificeren van nieuwe risicofactoren voor atherosclerose, en kan de progressievan de IMD gebruikt worden als surrogaateindpunt voor coronaire voorvallen in interventionele studies. Vooral het gebrek aanstandaardisatie van de techniek en van de "normaalwaarden" staat het routinegebruik in de kliniek in de weg.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.