This item still needs to be validated !
ITEM METADATA RECORD
Title: Seksuele problemen bij vrouwen met diabetes mellitus type 1 en bij een vergelijkbare controlegroep
Authors: Enzlin, Paul ×
Mathieu, Chantal
Van Den Bruel, Ann
Bosteels, J
Vanderschueren, Dirk
Demyttenaere, Koen #
Issue Date: 2002
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:58 issue:23 pages:1589-1597
Abstract: In welke mate diabetes een invloed heeft op het vrouwelijk seksueel functioneren is minder gekend. In dit artikel wordt een vergelijkende studie beschreven waarin aan 120 vrouwen met diabetes type 1 én 180 controlevrouwen wordt gevraagd om vragenlijsten in te vullen met betrekking tot de kwaliteit van de partnerrelatie, depressie en seksueel functioneren. De vrouwen met diabetes vulden bovendien vragenlijsten in met betrekking tot de cognitieve en emotionele aanpassing aan diabetes; op basis van de medische dossiers werden gegevens verzameld over de glykemieregeling (HbA1c) en het voorkomen van microvasculaire verwikkelingen.
Deze studie toonde aan dat significant meer vrouwen met diabetes (27%) dan controlevrouwen (15%) seksuele disfuncties rapporteerden. Meer vrouwen met diabetes rapporteerden libidodaling en dyspareunie, maar er werd slechts een significant verschil gevonden voor opwindingsproblemen. Er werden geen verschillen gevonden voor orgasmeproblemen. Vrouwen met verwikkelingen (33%) bleken niet meer seksuele problemen te rapporteren dan vrouwen zonder verwikkelingen (22%) en er werd geen correlatie gevonden tussen seksuele disfuncties en HbA1c.
Met deze studie werd aangetoond dat seksuele problemen bij vrouwen met diabetes vaak voorkomen en meer aandacht verdienen in zowel de klinische praktijk als in onderzoek.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Interfaculty Institute for Family and Sexuality Sciences (-)
Academic Center for General Practice
Medical Clerkships Centers
Clinical and Experimental Endocrinology
Research Group Psychiatry
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.