ITEM METADATA RECORD
Title: Argumenten voor pneumokokkenvaccinatie bij iedereen ouder dan 65 jaar
Authors: Peetermans, Willy # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:18 pages:1318-1324
Abstract: Wetenschappelijke adviescommissies in ons land en in de meeste landen in Europa en Noord-Amerika vermelden in hun aanbevelingen voor vaccinatie tegen pneumokokkeninfecties de indicatie "iedereen boven de leeftijd van 60 of 65 jaar". Argumenten om dit leeftijdscriterium te hanteren naast de algemeen aanvaarde indicatie "volwassenen met chronische aandoeningen" zijn:
- de toename van de incidentie en ernst van invasieve pneumokokkeninfecties bij deze bevolkingsgroep,
- de goede antistofrespons na vaccinatie,
- de werkzaamheid van het vaccin tegen invasieve pneumokokkeninfecties, aangetoond in grote case-control- en cohortstudies,
- de werkzaamheid van het vaccin bij de bestrijding van een epidemie met een multiresistente pneumokok,
- de veiligheid en de kosteneffectiviteit van het vaccin,
- de betere vaccinatiegraad bij een strategie op basis van de leeftijd in vergelijking met deze op basis van de risico's.
De aanbevelingen voor een veralgemeende pneumokokkenvaccinatie bij 60- en 65-plussers berusten op dezelfde wetenschappelijke argumenten, die gehanteerd worden ter staving van de veralgemeende influenzavaccinatie in deze leeftijdsgroep.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.