ITEM METADATA RECORD
Title: Nieuwe uitdagingen in de behandeling van febriele neutropenie bij patiënten met vaste tumoren
Authors: Deleu, I ×
Wildiers, J
Peetermans, Willy #
Issue Date: 2000
Series Title: Tijdschrift voor geneeskunde vol:56 issue:1 pages:30-40
Abstract: De behandeling van febriele neutropenie bij kankerpatiënten werd de jongste dertig jaar als een urgentie beschouwd. De patiënt werd dringend gehospitaliseerd en breedspectrumantibiotica werden empirisch gestart. Er wordt dan ook intensief gezocht naar minder toxische en meer effectieve combinaties om patiënten met febriele neutropenie te behandelen.

De laatste jaren is het duidelijk geworden dat niet bij alle patiënten met febriele neutropenie hetzelfde risico bestaat op het ontwikkelen van een levensbedreigende infectie. Enerzijds kunnen een aantal risicofactoren worden gedefinieerd, anderzijds is er een verschuiving opgetreden naar infecties met Gram-positieve bacteriën en naar koortsepisodes zonder aanwijsbare verwekker. Vanuit dit standpunt is er een trend ontstaan om de behandelingsduur in te korten en kan de optie worden genomen om sommige patiënten ambulant te behandelen. Deze aanpak heeft geen onbelangrijke economische gevolgen en verhoogt de levenskwaliteit van de patiënt.

In de preventie zijn groeifactoren van groot belang, en mogelijk ook bij de behandeling van reeds aanwezige neutropenie, febriel of afebriel, zowel bij patiënten behandeld met standaardchemotherapieschema's als met hooggedoseerde chemotherapie. De laatste jaren worden namelijk meer en meer patiënten met vaste tumoren met hooggedoseerde chemotherapie behandeld, al of niet gevolgd door perifere stamceltransplantatie. Richtlijnen voor het gebruik van groeifactoren in verschillende omstandigheden zijn dan ook aangewezen.
ISSN: 0371-683X
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Laboratory for Clinical Infectious and Inflammatory Disorders
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.