ITEM METADATA RECORD
Title: Onderbroken traditie. Heeft het christelijk verhaal nog toekomst?
Authors: Boeve, Lieven
Issue Date: 1999
Publisher: Pelckmans
Series Title: Mens en Tijd
Abstract: Onze tijd is getekend door een onophefbare veelheid aan wereldbeschou¬wingen en religies. Nochtans is het nog niet zo lang geleden dat in onze streken het christelijke geloof bijna onbevraagd het menselijke leven en samenleven betekenis verleende. Bovendien worstelt de katholieke geloofsgemeenschap in Vlaanderen met de stokkende overlevering van de christelijke traditie. Niet alleen geloofsengagement en kerkelijkheid lijden hieronder; ook de cultuur raakt gedetraditionaliseerd. Het ‘traditionele’ culturele christendom raakt uitgeteld. Ook overtuigde christenen krijgen het, precies door de kloof tussen geloof en cultuur, moeilijk om de geloofwaardigheid van hun geloof voor zichzelf te bedenken.
In deze studie betoogt de auteur dat elke nieuwe context de christelijke traditie uitdaagt om haar zinaanbod geloofwaardig te recontextualiseren. Christenen bewijzen zichzelf vandaag geen dienst als ze zich terugtrekken in het eigen grote gelijk. Dit betekent echter ook geen pleidooi voor verregaande aanpassing aan de postmoderne context. Slechts een nieuwe dialoog tussen traditie en context, in respect voor (en zelfs dankzij) de groeiende kloof tussen beide, kan uitkomst bieden.
In het eerste deel verheldert de auteur de situatie waarin de christelijke traditie op vandaag verzeild is geraakt. Hiertoe wordt het wedervaren van deze traditie in moderniteit en postmoderniteit kernachtig geschetst. Het tweede deel is gewijd aan een analyse van de actuele context, met het oog op het vinden van aanknopingspunten om de dialoog tussen geloof en context opnieuw op gang te trekken. In het derde deel krijgt deze dialoog concreet gestalte. De lezer maakt er kennis met een uitdagend Jezusbeeld, dat contextueel en theologisch gemotiveerd is. Daarna wordt de reflectie over God heropend. En tenslotte krijgt de plaats van het christelijke geloof midden de wereldgodsdiensten vernieuwde aandacht.
De uitkomst van deze studie leert dat ook in de actuele context christenen op een geloofwaardige en relevante manier over hun geloof kunnen nadenken, zonder te vervallen in traditionalisme of relativisme.
ISBN: 90-289-2758-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.