ITEM METADATA RECORD
Title: De krachtverhouding van schouderrotatoren voor de slagarm en de niet-slagarm bij volleybalspeelsters
Authors: Witvrouw, Eric ×
Buekers, Mart
Lysens, Roeland #
Issue Date: 1993
Series Title: Geneeskunde en sport vol:26 issue:3 pages:94-97
Abstract: De krachtontwikkeling die gerealiseerd wordt ter hoogte van de schoudergordel speelt een bepalende rol bij de aanval in volleybal. Door de hoge trainingsfrequentie en trainingsintensiteit wordt het schoudergewricht echter zeer sterk belast, hetgeen, gezien de eenzijdige aard van de belasting, aanleiding kan geven tot onevenwichtige krachtsverhoudingen. Aangezien dit laatste de oorzaak kan zijn van het ontstaan van chronische letsels, is het aangewezen te onderzoeken of deze krachtsverhoudingen inderdaad aangepast worden. om dit na te gaan werd de krachtontwikkeling van de interne en de externe rotatoren van beide schouders onderzocht bij 11 volleybalspeelsters van ere-divisie niveau. Een vergelijking van de iR/ER-verhouding levert beduidend hogere waarden op voor de slagarm dan voor de niet-slafarm. De PT%BW-waarden tonen aan dat dit het gevolg is van een sterkere interne rotatiekracht van de slagarm enerzijds en van een zwakkere externe rotatiekracht ten opzichte van de niet-slagarm anderzijds. Dit fenomeen is zowel merkbaar op het niveau van de maxiamle kracht (testsnelheid 60°/sec) als op het niveau van de krachtuithouding (testsnelheid 180°/sec). Alhoewel deze aangepaste IR/ER-verhouding de slagkracht doet toenemen, kan deze verstoring van het evenwicht aanleiding geven tot een verhoogde instabiliteit in het schoudergewricht, hetgeen de kans op blessures in de hand zal werken.
ISSN: 0016-6448
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Physical Medicine and Revalidation Section (-)
Movement Control & Neuroplasticity Research Group
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.