ITEM METADATA RECORD
Title: Onderzoeksdesigns bij patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek
Authors: Aertgeerts, Bert ×
Buntinx, Frank #
Issue Date: 2006
Publisher: Nederlandstalige medische Faculteiten in België
Series Title: Tijdschrift voor Geneeskunde vol:62 issue:11 pages:812-817
Abstract: Levenslang op de hoogte blijven van relevante medische ontwikkelingen is een belangrijke opdracht voor artsen. In de grote berg literatuur een antwoord vinden op een klinisch probleem is echter een bijna onmogleijke opdracht. Daarvoor is het nodig om artikels kritisch en snel te beoordelen. Om te weten welk onderzoeksdesign bij welke vraagstelling past, is het nodig om kennis te maken met de grote lijnen van onderzoeksdesigns. Meestal zijn twee grote indelingen terug te vinden: het ondersheid tussen explorerend (genereren van hypothesen) en toetsend onderzoek (toetsen van hypothesen), en het onderscheid tussenkwalitatief en kwantitatief onderzoek. Een systematisch literatuuronderzoek is tenslotte ook een volwaardige onderzoeksmethode om klinishce vraagstellingen te beantwoorden. Dit artikel gaat dieper in op het kwantitatief onderzoek , waarbij de onderzoeker ingrijpt op de gebeurtenissen (interventieonderzoek) oif als toeschouwer de gebeurtenissen beschrijft (observationeel onderzoek). Het aanbrngen van een tijdsas zorgt voor reliëf. He tkoninginnestuk van interventioneel onderzoek - de 'randomised controleld trial' (RCT) - wordt besproken, alsook enkele voorbeelden van observationeel onderzoek, wat de basis vormt van epidemiologisch onderzoek. Ten slotte wordt nog kort ingegaan op diagnositsch en ecologisch onderzoek. Het geheel verschaft de lezer een handig instrument om snel zicht te krijgen op onderzoeksdesigns.
ISSN: 0371-683X
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Academic Center for General Practice
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
2006BAonddesign.pdf Published 3133KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.