ITEM METADATA RECORD
Title: Indicatoren van de ongekwalificeerde uitstroom in Vlaanderen
Authors: Van Landeghem, Georges ×
Van Damme, Jan #
Issue Date: 2004
Series Title: Over.Werk. Tijdschrift van het Steunpunt WAV vol:14 issue:3 pages:136-139
Abstract: Op dit moment zijn er in Vlaanderen twee indicatoren in omloop voor het volgen van de evolutie van de ongekwalificeerde uitstroom. De eerste is gebaseerd op de Europese definitie van vroegtijdige schoolverlaters en wordt gemeten door middel van de ‘enquête naar de arbeidskrachten’. De tweede combineert populatiegegevens om te bepalen hoeveel jongeren jaarlijks het onderwijs verlaten zonder het voltijds gewoon secundair onderwijs met succes te hebben afgerond in het zesde leerjaar. In dit rapport leggen we uit dat geen van beide geschikt is om het beleid tot vermindering van de ongekwalificeerde uitstroom te evalueren. We stellen een alternatieve werkwijze voor en geven een eerste aanzet tot de berekening, analyse en interpretatie van nieuwe verruimde indicatoren per geboortecohorte.
ISSN: 1373-4334
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
SteunpuntLOAOverWerk.docMain article (in preliminary layout) Published 44KbMicrosoft WordView/Open
OverWerk14nr3136t139OngekwalificeerdeUitstroom.pdfArticle (scan) Published 2216KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.