ITEM METADATA RECORD
Title: Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in onderwijsprojecten. Syntheserapport.
Authors: Suijs, Stijn
Flamant, Benny
Issue Date: 2006
Abstract: Het decreet armoedebestrijding van 21 maart 2003 engageert de Vlaamse Regering tot het nemen van initiatieven voor de tewerkstelling van ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting in alle Gemeenschaps- en Gewestmateries waarmee armen geconfronteerd worden. Het spreekt voor zich dat Onderwijs één van die materies vormt. Tegen deze achtergrond financierde de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming Vandenbroucke een experiment m.b.t. de inschakeling van ervaringsdeskundigen in onderwijssettings. Gedurende één jaar, tussen 15 december 2004 en 15 december 2005, werden drie ervaringsdeskundigen tewerkgesteld op drie verschillende plaatsen met uiteenlopende takenpakketten (de voorziene vierde persoon viel snel uit wegens ziekte en zwangerschap). De betrokken personeelsleden kwamen in dienst van vzw De Link, maar werden gedetacheerd naar hun respectieve arbeidsplaatsen. Daardoor werden hun arbeidsvoorwaarden (een heikel punt) vooraf bepaald. Het project kon zich concentreren op de inhoudelijke zoektocht naar de plaats en betekenis van de ervaringsdeskundige: (1) binnen een samenwerkingsverband tussen CLB en een vereniging waar armen het woord nemen; (2) binnen een initiatief voor schoolopbouwwerk georganiseerd door een centrum algemeen welzijnswerk, maar nauw opgevolgd door het plaatselijke LOP en (3) binnen een basisschool met een groot aantal GOK-leerlingen. Dit rapport brengt verslag uit van dit experiment, dat ondertussen voor de eerste twee van deze settings verlengd werd tot de zomervakantie 2006.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Centre for Research on Lifelong Learning and Participation (-)

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
Onderzoeksrapport voor kabinet onderwjs.doc Published 437KbMicrosoft WordView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.