ITEM METADATA RECORD
Title: Schoolbeleid; mogelijkheden en grenzen; een empirisch onderzoek
Authors: Devos, Geert
Vandenberghe, P
Verhoeven, Jef
Issue Date: 1989
Publisher: Acco
Abstract: Het Belgische onderwijssysteem wordt meestal voorgesteld als een zeer centraal geleid fenomeen. De centrale overheid schijnt zich met alle mogelijke facetten van het onderwijs bezig te houden. Dit wekt wel eens de indruk dat er voor de scholen slechts weinig ruimte overblijft om zich verschillend te profileren .Immers, het aantal regels en voorschriften dat door de centrale overheid maandelijks wordt geproduceerd is aanzienlijk. Binnen deze context kan men zich terecht de vraag stellen of lokaal schoolbeleid nog wel mogelijk is. Heeft een schooldirectie binnen het geheel van nationale voorschriften nog de mogelijkheid om het hoofd bieden aan de lokale noden waarmee scholen worden geconfronteerd? Is lokaal onderwijsbeleid mogelijk en zo ja, op welke delen van het onderwijsbeleid heeft het betrekking, hoe wordt het gevoerd en door welke factoren wordt het beïnvloed?

De Studiegroep voor Onderwijsbeleid en -begeleiding heeft zich de laatste drie jaren met deze vragen bezig gehouden. De resultaten van dit onderzoek worden uitvoerig in de bovenvermelde publicatie besproken. Dit is de tweede publicatie in verband met deze vraagstelling. Van dezelfde auteurs verscheen in 1987 eveneens bij ACCO " Het reglementair kader van lokaal onderwijsbeleid". Hierin werd een analyse gemaakt van de regels die voor schooldirecties bindend zijn . In deze nieuwe publicatie wordt beschreven hoe schoolbeleid in 12 Vlaamse scholen (8 vrije scholen en 4 rijksscholen) concreet verloopt.

Uit dit onderzoek leren we dat schoolbeleid wel degelijk mogelijk is en ook feitelijk gebeurt, zij het in zeer verschillende mate afhankelijk van de aanpak door de directie en afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden. Ten tweede maakt het onderzoek duidelijk dat schoolbeleid niet enkel een zaak is van de schooldirecteur/directrice , maar dat hij/zij op tal van ogenblikken wordt bijgestaan en beïnvloed door medewerkers en raden. Ten derde werd er vastgesteld dat het besluitvormingsproces volgens zeer verschillende patronen kan verlopen. Ten vierde werd op basis van dit onderzoek een typologie geconstrueerd van schoolbeleid. Tenslotte worden er nog enkele beleidssuggesties geformuleerd.

1)Op welke domeinen wordt er lokaal een beleid gevoerd?
Er werden voornamelijk 7 domeinen onderzocht,nl. de aanwending van het urenpakket;aanwerving,benoeming en afdanking;rationalisatie en programmatie;klasseraadactiviteiten;evaluatie,deliberatie en oriëntering;het financieel en materieel beleid; en de rekrutering van leerlingen.

Uit het onderzoeksmateriaal blijkt duidelijk dat scholen een verschillend beleid voeren,ofschoon dit wel in enkele types te vatten is. Scholen zijn m.a.w. niet zo verschillend dat zij een totaal verschillend beleid voeren.Ik geef enkele voorbeelden.

Nationaal was door de minister bepaald dat er in de laatste schooljaren moest bespaard worden op het het aantal uren -leerkracht. Anderzijds had men aan de scholen de vrijheid gegeven om de beschikbare uren vlg. eigen goedvinden te gebruiken.Directies moesten gaan kiezen of zij de klemtoon gingen leggen op het handhaven van het studieaanbod, de begeleidingsvormen,de samenstelling van de klasgroepen of de handhaving van de tewerkstelling. De voorkeur van de directies is duidelijk: op de eerste plaats willen zij het studieaanbod veilig stellen en de leerkrachten hun job garanderen,en pas daarna wordt er gedacht aan beperking van de klasgrootte en het opvoeren van de begeleiding. In het vrij onderwijs wordt daardoor de rangorde doorbroken die centraal bepaald was. Directies gaan duidelijk hun eigen weg.

Eenvormig is dit beleid echter niet.Scholen reageren verschillend al naargelang hun mogelijkheden.Er zijn immers scholen die het studieaanbod moeten afbouwen en waar aan speciale studiebegeleiding niet kan gedacht worden. Anderzijds zijn er ook scholen die het studieaanbod kunnen behouden en daarenboven een goede begeleiding garanderen.De meerderheid van de scholen kan het studieaanbod wel handhaven ,maar moet inleveren op de studiebegeleiding.
ISBN: 9033420678
Publication status: published
KU Leuven publication type: ABa
Appears in Collections:Centre for Sociological Research

Files in This Item:
File Status SizeFormat
Schoolbeleid mogelijkheden en grenzen - een empirisch onderzoek.pdf Published 91355KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.