ITEM METADATA RECORD
Title: Op weg naar samenwerking. Vier casestudies uit het secundair onderwijs
Authors: De Wit, Kurt ×
Devos, Geert
Verhoeven, Jef #
Issue Date: 1998
Series Title: Tijdschrift voor Onderwijsrecht en Onderwijsbeleid issue:1 pages:56-65
Abstract: Voor het Vlaamse onderwijs braken in 1989 nieuwe tijden aan. Met de zo goed als volledige overheveling van de onderwijsbevoegdheden naar de Gemeenschappen werd 'wat we zelf doen, doen we beter' het dominante motto in Vlaanderen. De beheersing van de middelen, samen met de nood aan een rationeler aanbod, zetten de Vlaamse overheid ertoe aan de nieuw verworven bevoegdheden te gebruiken om een grondige hervorming door te voeren. Ze herdefinieerde haar relatie met het onderwijsveld: niet langer centralistische, detaillistische regelgeving, maar deregulering en het verlenen van autonomie kwamen centraal te staan. Het efficiënt aanwenden van middelen vereiste bovendien een schaalvergroting. Voor het HOBU werd die intussen ten volle gerealiseerd. Nu staat het secundair onderwijs op de agenda.
Dit artikel handelt over de samenwerking die een aan¬tal secundaire scholen, mede onder invloed van de schaalvergrotingsplannen van de overheid, onderling trachten op gang te brengen. In een eerste paragraaf wor¬den de belangrijkste overheidsmaatregelen en voorstellen nog eens op een rij gezet, startend met de scholenge-meenschappen en eindigend met ... de scholengemeen-schappen. Daarna worden de resultaten van een recent onderzoek' gepresenteerd, dat betrekking had op vier concrete cases waarin secundaire scholen met elkaar wensten samen te werken. Voor elke case werd nagegaan hoe de samenwerking tot stand kwam en welke factoren dit proces belemmerden of bevorderden. Tenslotte worden een aantal voorstellen geformuleerd die het tot stand komen van samenwerking tussen secundaire scholen kunnen bevorderen.
ISSN: 0778-0443
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Centre for Sociological Research
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Description Status SizeFormat
op weg naar samenwerking - vier casestudies uit het secundair onderwijs.pdfOA article Published 1740KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.