ITEM METADATA RECORD
Title: Doelmatigheidsanalyse als beleids- en beheersinstrument in de welzijnssector
Authors: Bouckaert, Geert
Van Reeth, Wouter
Issue Date: 1995
Publisher: VCOB, K.U.Leuven: Leuven.
Abstract: Doel van het rapport

Voorliggend rapport vormt een onderdeel in de voortschrijdende ontwikkeling van de doelmatigheidsanalyse als beleids- en beheersinstrument. Het document heeft tot doel om de opdrachtgever een hanteerbaar concept en een implementeerbare methodiek aan te reiken voor de ontwikkeling van een beleids- en beheers-instrumentarium ten dienste van de welzijnssector.
Inhoud van het rapport

Daartoe wordt in deel 1 vooreerst een algemeen overzicht gegeven van de theorie rond de ontwikkeling van doelmatigheidsanalyse. Hierbij wordt aandacht besteed aan de conceptuele onderbouwing van de doelmatigheidsanalyse, aan de beleids- en beheersprocedures waarop zij toepasbaar is, en aan het te ontwikkelen instrumentarium. Vervolgens wordt stilgestaan bij een aantal structureel-organisatorische randvoorwaarden i.v.m. de implementeerbaarheid en exploiteerbaarheid van een doelmatigheidsanalyse. Tenslotte wordt een stappenplan toegelicht dat richtinggevend kan zijn voor de experimentele implementatie van de doelmatigheidsanalyse in een willekeurige instelling.
Om de concrete toepassing van het stappenplan te illustreren, en de toepasbaarheid ervan ook aan te tonen, wordt in deel 2 een toepassingsvoorbeeld uitgewerkt voor de instelling Kind & Gezin.
Voor de gegevens, nodig voor deze gevalstudie, kon gebruik worden gemaakt van het strategisch plan dat door deze instelling werd opgesteld en van de prestatiebegroting die in de gelijknamige proeftuin werd ontwikkeld.
Description: Meer info
URI: 
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Public Governance Institute

Files in This Item:
File Status SizeFormat
io03050026_dmawelzijn.pdf Published 1103KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.