ITEM METADATA RECORD
Title: Psychologische contracten in Vlaanderen: 'old deals'?!
Authors: Van Den Brande, I ×
Janssens, Maddy
Sels, Luc
Overlaet, Robrecht #
Issue Date: 2002
Series Title: Gedrag & Organisatie vol:15 issue:6 pages:355-369
Abstract: In deze bijdrage gaan we na welke typen psychologische contracten voorkomen op de Vlaamse arbeidsmarkt. Om tot een minder contextafhankelijke typering van psychologische contracten te komen, differentiëren we psychologische contracten op grond van hun 'aard' en niet op basis van hun 'inhoud'. Het psychologisch contract wordt gemeten aan de hand van 10 schalen. Vijf schalen meten de gepercipieerde rechten van werknemers, vijf schalen hun gepercipieerde plichten. De typering van psychologische contracten steunt op een representatieve steekproef die alle lagen van de Vlaamse werknemersbevolking bevat (n=1.106). De analyse wijst op het bestaan van zes typen psychologische contracten, elk gekenmerkt door een typisch patroon van gepercipieerde rechten en plichten: een loyaal, een instrumenteel, een zwak, een sterk, een investerend en een ongebonden psychologisch contract. Op basis van de profilering van deze zes typen kunnen we besluiten dat de transitie van het traditionele psychologische contract naar zogenaamde 'new deals' beperkt blijft tot een erg kleine groep jonge, hooggeschoolde professionals en managers.
ISSN: 0921-5077
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Research Centre for Organisation Studies, Leuven
Leuven Language Institute (ILT)
Teacher Training Chemistry (-)
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:

There are no files associated with this item.

Request a copy

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.