ITEM METADATA RECORD
Title: Premiedifferentiatie, bonus-malus en solidariteit
Authors: Goovaerts, Marc
Dhaene, Jan
Van Dingenen, G
Issue Date: 1996
Publisher: K.U.Leuven - Departement Toegepaste Economische Wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 9645 pages:1-13
Abstract: In deze tekst worden enkele bedenkingen gemaakt bij het verband tussen de begrippen solidariteit en verzekeringen. We zullen ons in hoofdzaak beperken tot het domein van motorrijtuigenverzekering, alhoewel een aantal van de bevindingen eveneens van toepassing zijn op private verzekeringen in het algemeen. We zullen onze aandacht toespitsen op de risicopremies, dat wil zeggen dat we het probleem van kosten, winst,… buiten beschouwing laten. Vooreerst zullen we de begrippen solidariteit en segmentatie in een verzekeringscontext nader omschrijven. Vervolgens zullen we deze begrippen illustreren aan de hand van (theoretische) voorbeelden.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Insurance, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_9645.pdf Published 198KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.