ITEM METADATA RECORD
Title: Opinie-onderzoek over verschillen tussen openbare en private Vlaamse ziekenhuizen
Authors: Van Herck, Gustaaf
Cardinaels, Eddy
VandevelDe S
Issue Date: 2003
Publisher: K.U.Leuven - Departement toegepaste economische wetenschappen
Series Title: DTEW Research Report 0349 pages:1-8
Abstract: Uit vroegere studies bleek dat algemeen directeurs van Vlaamse openbare en private ziekenhuizen een eenheidsstatuut nastreven. Met een eenheidsstatuut wordt in het algemeen een situatie bedoeld waarbij de regelgeving voor alle ziekenhuizen dusdanig is dat noch de openbare noch de private ziekenhuizen zich bevoordeeld of benadeeld voelen tegenover elkaar bij het aanbieden van de zorg. Dit kan zowel verband houden met het juridisch statuut als met de regelgeving over financiering, personeel enz.. Een mogelijk eenheidsstatuut zal wellicht makkelijker tot stand komen als openbare en private ziekenhuizen een zelfde visie delen over een aantal beleidstopics. Het leek ons daarom interessant om via een opinie-onderzoek na te gaan hoe ziekenhuizen met een openbaar of een privaat karakter dezelfde of verschillende meningen hebben over elkaar wat betreft hun juridisch statuut, personeelsbeleid, mogelijke samenwerking, ziekenhuisfinanciering en toegankelijkheid. Alhoewel de resultaten aanduiden dat beide types ziekenhuizen, anno 2003, sterk te vinden zijn voor een eenheidsstatuut blijken er heel wat meningverschillen te bestaan over een aantal belangrijke beleidstopics.
Publication status: published
KU Leuven publication type: IR
Appears in Collections:Research Center Accountancy, Leuven

Files in This Item:
File Status SizeFormat
OR_0349.pdf Published 228KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.