ITEM METADATA RECORD
Title: 'Katholieke' universiteit: vier denkpistes
Authors: Boeve, Lieven # ×
Issue Date: 2000
Series Title: Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor christelijke ethiek vol:10 issue:4 pages:250-258
Abstract: Lieven Boeve omschrijft vier strategieën als een mogelijk antwoord zijn op de groeiende secularisering van de universiteit van binnen uit. Hij bespreekt het draagvlak, de motieven en de effecten van elk van deze opties. De eerste twee lijken de meest drastische te zijn: institutionele secularisering versus institutionele reconfessionalisering. De twee volgende staan voor een gekwalificeerde verhouding van het christelijk geloof ten aanzien van de cultuur. (a) In het eerste geval wordt de ‘K’ officieel geschrapt en speelt de katholieke achtergrond en inspiratie geen expliciete rol meer bij de interne organisatie, onderwijs, onderzoek en dienstverlening. De ‘Universiteit Leuven’ wordt een instelling waar ook – maar niet noodzakelijk – christenen zijn. (b) Aan het andere eind van het spectrum wordt een herprofilering van de universiteit als ‘katholiek’ vooropgesteld. Dit betekent onder meer de aanvaarding dat het expliciet ‘katholiek’ zijn van de universiteit mee de bestaansreden ervan uitmaakt en de vorming van katholieke intellectuelen een hoofddoel wordt. Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de rekrutering van stafleden en studenten, maar hoeft echter niet te resulteren in een getto-universiteit. (c) Een piste die tot op heden op grote schaal op het christelijke middenveld bewandeld wordt is deze van de ‘waardenbeleving en/of -opvoeding in christelijk perspectief’. Gezocht wordt naar een nog verbindend project van christelijke waarden – een christelijk humanisme – waar ook niet-gelovigen zich kunnen in vinden. In feite streeft men naar een zo groot mogelijke consensus tussen geloof en cultuur – die omwille van de-traditionalisering steeds algemener wordt. Menigeen meent dat deze strategie een sluipende secularisering bewerkstelligt omdat godsdienst uiteindelijk tot ethiek wordt gereduceerd. (d) Een laatste strategie bestaat een herprofilering van het katholieke/christelijke geloof in een context van levensbeschouwelijke pluraliteit. Niet langer de consensus maar de specifieke eigenheid van het christelijk geloof vormt hier het aanknopingspunt. Dit is de optie die genomen werd bij het hertekenen van de leerplannen R.-K. Godsdienst voor het secundair onderwijs. In de eerste plaats erkent men de secularisering en pluralisering van binnenuit. Vervolgens zoekt men naar wegen om het christelijk geloof midden deze pluraliteit herkenbaar present te stellen, vanuit de overtuiging dat een relevant zinaanbod blijft, ook en met name in een situatie van veelheid. Individuen en groepen binnen de universitaire gemeenschap, wat hun overtuiging ook weze, worden uitgedaagd werk te maken van de levensbeschouwelijke reflectie in dialoog en/of confrontatie met de christelijke geloofstraditie.
ISSN: 0778-6069
Publication status: published
KU Leuven publication type: AT
Appears in Collections:Research Unit Systematic Theology - miscellaneous
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
0.3.PDF Published 684KbAdobe PDFView/Open

 


All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.