ITEM METADATA RECORD
Title: De intensificatie van het lerarenberoep: een literatuurstudie
Authors: Ballet, Katrijn ×
Kelchtermans, Geert #
Issue Date: 2004
Series Title: Pedagogische Studiën vol:81 pages:195-213
Abstract: Het werk van leerkrachten staat steeds meer onder druk, onder meer door de eisen van de overheid en de verwach-tingen van de samenleving. Er moet steeds meer gedaan worden, zonder dat de werkcondities van tijd en materiaal in dezelfde mate mee evolueren. Dat leidt tot een chronische ervaring van werkdruk, of beter tot intensi-ficatie van het lerarenberoep. Met deze zogenaamde “intensificatiethese” leverde Apple (1986) een krachtige aanzet tot een theoretische verklaring. Zijn these werd door verschillende auteurs empirisch verder onderbouwd. Een systematische literatuurstudie over deze onderzoeken biedt bevestiging van de intensificatiethese, maar tegelijk ook argumentatie voor verfijning en precisering ervan.
Deze verfijningen kunnen rond drie aspecten geordend worden. Ten eerste zijn er naast de overheid en de ruimere samenleving nog andere bronnen van intensificatie te onderscheiden.
Ten tweede wordt de impact van intensificatie gemedieerd door de erkcondities in de school en de persoonlijke betekenisgeving door de leerkracht. Ten slotte is de impact van intensificatie niet lineair, maar gedifferentieerd: leerkrachten ondergaan veranderingen niet alleen passief, maar kunnen er ook pro-actief en creatief mee omgaan.
De aangepaste intensificatiethese vormt een conceptueel kader om de veranderingen in het lerarenberoep en de professionele identiteit van leraren te duiden vanuit het samenspel tussen het individu (de actor), de schoolorganisa-torische werkcondities en de schooloverstijgende omgeving (overheid en samenleving).
Description: Centrum voor Onderwijsbeleid en -vernieuwing. Academische lerarenopleiding Psychologie en pedagogische wetenschappen. Departement Pedagogische wetenschappen.
ISSN: 0165-0645
VABB publication type: VABB-1
Publication status: published
KU Leuven publication type: IT
Appears in Collections:Teacher Training, Faculty of Psychology and Educational Sciences (-)
Education and Training
× corresponding author
# (joint) last author

Files in This Item:
File Status SizeFormat
lerarenberoep.pdf Published 1818KbAdobe PDFView/Open Request a copy

These files are only available to some KU Leuven Association staff members

 
All items in Lirias are protected by copyright, with all rights reserved.