ACS Nano

Publication date: 2013-11
Pages: 10344 - 10353
ISSN: 1936-0851, 1936-086X
Publisher: American Chemical Society

Author:

LI, Hai
Wu, Jumiati ; Huang, Xiao ; Lu, Gang ; Yang, Jian ; Lu, Xin ; Xiong, Qihua ; Zhang, Hua

Keywords:

MD Multidisciplinary, Nanoscience & Nanotechnology