Small

Publication date: 2013-01
Pages: 1974 - 1981
ISSN: 1613-6810, 1613-6829
Publisher: Wiley

Author:

Li, Hai
Lu, Gang ; Wang, Yanlong ; Yin, Zongyou ; Cong, Chunxiao ; He, Qiyuan ; Wang, Lu ; Ding, Feng ; Yu, Ting ; Zhang, Hua

Keywords:

Nanoscience & Nanotechnology