Small

Publication date: 2012-01
Pages: 682 - 686
ISSN: 1613-6810, 1613-6829
Publisher: Wiley

Author:

Li, Hai
Lu, Gang ; Yin, Zongyou ; He, Qiyuan ; Li, Hong ; Zhang, Qing ; Zhang, Hua

Keywords:

atomic force microscopy, chalcogenides, layered materials, optical imaging, Raman spectroscopy, Nanoscience & Nanotechnology