Nanoscale

Publication date: 2012-01
Pages: 860 - 863
ISSN: 2040-3364, 2040-3372
Publisher: RSC Publishing

Author:

Lu, Gang
Li, Hai ; Wu, Shixin ; Chen, Peng ; Zhang, Hua

Keywords:

10 Technology, 02 Physical Sciences, 03 Chemical Sciences, Nanoscience & Nanotechnology